به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، این شرکت از آخرین وضعیت تولید و فروش خود گزارش داد.