به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، دو شرکت دیگر اخرین تغییرات سبد سهام خود را گزارش نمودند.