به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، چند شرکت دیگر هم گزارش عملکرد ماهانه خود را تا پایان آذر ماه ارائه نمودند.