ملی مس با گزارش آذرماه رکورد گزارشات خود را زده و با ثبت فروش سنگین و قابل توجه و هم چنین با توجه به وضعیت بازار های جهانی و نزدیک شدن مس به ٨٠٠٠ دلار و ثبات قیمت دلار نیمایی در محدوده ٢۵ هزار تومانی، نشان دا امسال می توان گزارشات و صورت های مالی بسیار خوبی را از این شرکت انتظار داشت.

بورس۲۴ : ملی مس با گزارش آذرماه رکورد گزارشات خود را زده و با ثبت فروش سنگین و قابل توجه و هم چنین با توجه به وضعیت بازار های جهانی و نزدیک شدن مس به 8000 دلار و ثبات قیمت دلار نیمایی در محدوده 25 هزار تومانی، نشان دا امسال می توان گزارشات و صورت های مالی بسیار خوبی را از این شرکت انتظار داشت.

ملی مس در عملکرد آذرماه با ثبت فروش عالی بیش از 4886 میلیاردی در جمع عملکرد 9 ماهه به فروش نزدیک به 28 هزار میلیارد تومانی رسیده است.

فروش شرکت رشد قابل توجه حدود 80 درصدی را در 9 ماهه امسال به نسبت دوره مشابه سال قبل داشته است.

شرکت فروش حدود 34590 میلیاردی را برای امسال پیشبینی نموده که بدین ترتیب در 9 ماهه پوشش 81 درصدی فروش خود را داشته و با توجه به رشد نرخ های فروش و بهبود صادرات انتظار تعدیل فروش و سود شرکت را داریم.

شرکت سود ناخالص 20678 میلیاردی را برای امسال پیشبینی نموده است؛ حال انتظار می رود فروش شرکت حدود10 تا 15 درصد تعدیل و سود ناخالص شرکت نیز حدود 15 تا 20 درصد رشد داشته باشد.

شرکت طی 1 ماهه اخیر با احتساب افزایش سرمایه، حدود16 درصد بازدهی داشته و به نظر می رسد با انتشار صورت های مالی 9 ماهه و تحقق سود قابل توجه در 3 ماهه سوم سال شاهد رشد قیمتی سهم و رشد بازدهی این سهم باشیم.