به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، هیأت مدیره مهندسی نصیر ماشین افزایش سرمایه ١٩٣ درصدی این شرکت از محل مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها را به تصویب رساند. شرکت اعلام نمود با توجه به اینکه دارایی ثابت مجددا تجدید ارزیابی گردید(با توجه به شرایط اقتصادی ) لذا اصلاحیه افزایش سر مایه از محل تجدید ارزیابی ارسال گردید.