به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، چند شرکت در خصوص آخرین تغییرات سبد سهام خود در آذر ماه گزارش ارائه نمودند.