به گزارش بورس ٢۴، فرابورس ایران اسناد خزانه اسلامی در نماد «اخزا٩١٠» پذیرش می کند. تاریخ پذیرش در بازار ابزار های نوین مالی فرابورس ایران ١دی ماه می باشد.ارزش اسمی اسناد ١ میلیون ریال و تاریخ سررسید اسناد ٧ آبان ١۴٠٢ می باشد. قیمت اسناد بر اساس عرضه و تقاضا مشخص می شود.