به گزارش بورس ٢۴، نماد شرکت صنایع چوب خزر کاسپین از تاریخ ٧ دی به روش مبتنی بر حراج بازارگردانی می شود.