به گزارش بورس ٢۴، نماد های «فایرا» ، «سدشت» ، «بسویچ» ، «ولیز» از تاریخ ٣ دی ماه بازارگردانی می شوند.