به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، شرکت سرمایه گذاری توسعه ملی در آذر ماه حدود ١٢٨ میلیارد تومان از معاملات خود سود کسب نمود. ارزش پرتفوی بورسی این شرکت نیز در این ماه ٣٧٢ میلیارد تومان افزایش داشت.