به گزارش بورس ٢۴، نماد شرکت زغال سنگ پروده طبس در بازار اول فرابورس ایران درج شد.