به گزارش بورس ٢۴، فرابورس ایران اسناد خزانه اسلامی در نماد «اخزا٩٠٧١» یکشنبه ٧دی ماه عرضه اولیه می کند. سررسید اوراق ۴مهر ١۴٠٢ و ارزش اسمی اوراق ١میلیون ریال می باشد.تعداد کل اوراق ۴٠ میلیون ورقه می باشد.