به گزارش کدال نگر بورس٢۴، شرکت بهساز کاشانه تهران از مشارکت در ساخت پروژه مسکونی (باهنررشت) ، ۴ قطعه زمین ، قطعه ١١ ، ۶ طبقه شامل ١ طبقه همکف، ۵ طبقه مسکونی زیر شیروانی و قطعه ٢١،٢٢،٢٣ : ۵طبقه شامل ١ طبقه همکف، ۴ طبقه مسکونی زیر شیروانی خبر داد.