به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، شرکت سرمایه گذاری صنایع شیمیائی ایران در ١٢ ماهه منتهی به آذر ١٣٩٩ حدود ٢٨۵٢ میلیارد تومان درآمد از فروش محصولات خود کسب نمود و روند صعودی فروش خود را حفظ کرد. در آذر ماه نیز فروش این شرکت نسبت به ماه های قبل از آن رشد قابل توجهی داشت. نرخ فروش الکیل بنزن داخلی در آذر ٢٧٨ میلیون ریال و نرخ فروش الکیل بنزن صادراتی نیز حدود ٢٩٢ میلیون ریال بوده است که در هر دو محصول شاهد رشد نرخ فروش آذر ماه نسبت به میانگین ١٢ ماهه بودیم. گفتنی است فروش ١٢ ماهه شرکت در سال ٩٩ نسبت به مدت مشابه قبل با ۵۵ درصد رشد روبرو بود.