به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، این دو شرکت از آخرین وضعیت پرتفوی خود گزارش منتشر کردند.