به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، دو شرکت آخرین وضعیت درآمد خود تا پایان آذر ماه سال جاری را منتشر نمودند.