به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، هیئت مدیره شرکت تامین ماسه ریخته گری افزایش سرمایه١١٢٧ درصدی از محل سود انباشته و مازاد تجدید ارزیابی دارایی هارا تصویب نمود.این افزایش سرمایه به تایید حسابرس رسیده است.