به گزارش بورس ٢۴، نماد اعتباری ملل از تاریخ ۶دی ماه به روش مبتنی بر حراج بازارگردانی می شود.