به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، شرکت سرمایه گذاری مس سرچشمه در آذر ماه حدود ١۶ میلیارد تومان از معاملات خود سود کسب نمود. ارزش پرتفوی بورسی این شرکت نیز در این ماه ۵٠ میلیارد تومان افزایش داشت.