به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، موسسه اعتباری ملل در عملکرد ٩ ماهه منتهی به آذر ١٣٩٩، حدود ٢٩١۴ میلیارد تومان درآمد از تسهیلات اعطایی خود کسب نمود. هم چنین جمع سود اعطا شده به سپرده های سرمایه گذاری شده در این بانک به ١٩٠۵ میلیارد تومان رسید. گفتنی است تراز این بانک در این ماه ۴٧ میلیارد تومان و در کل دوره ١٠٠٩ میلیارد تومان مثبت بود.