به گزارش بورس ٢۴،نماد شرکت تولید سموم علف کش از تاریخ ٣ دی ماه به روش مبتنی بر حراج بازارگردانی می شود.