به گزارش بورس ٢۴، نماد شرکت فرآورده های غذایی و قند چهار محال از تاریخ ٣دی ماه به روش مبتنی بر حراج بازار گردانی می شود.