از ابتدای سال جاری تا پایان آذر ماه بازار سرمایه به طور میانگین ١۵٣ درصد بازدهی داشت. این در حالی بود که در این دوره ٩ ماهه بازدهی دلار حدود ٧٠ درصد، یورو ٨١ درصد و سکه نزدیک به ٩۵ درصد بود.

بورس۲۴ : از ابتدای سال جاری تا پایان آذر ماه بازار سرمایه به طور میانگین 153 درصد بازدهی داشت. این در حالی بود که در این دوره 9 ماهه بازدهی دلار حدود 70 درصد، یورو 81 درصد و سکه نزدیک به 95 درصد بود.

پربازده ترین صنایع بازار سرمایه به ترتیب بیمه و بازنشستگی با 416 درصد، عمده فروشی با 293 درصد، محصولات چرمی با 265 درصد، خودرو و قطعات با 244 درصد و بانک ها با 239 درصد بودند.

از بین شرکت ها نیز به ترتیب وسخراش، جوین، انرژی2، انرژی1، کباده، تماوند، بپاس، نبورس، بنو، کدما، دی، شسینا، غصینو، خبهمن، کاما، وآیند، وگردش، گدنا، وبرق و غدام 20 شرکت پربازده در این دوره 9 ماهه بودند.

از ابتدای مهر ماه تا پایان آذر ماه یعنی در سه ماهه سوم امسال اما بازدهی بازار سرمایه به طور متوسط به منفی 5 درصد رسید. البته سایر بازارها نیز با رشد منفی مواجه شدند. طی پاییز امسال بازدهی دلار منفی 7 درصد، یورو منفی 2 درصد و سکه منفی 10 درصد بود.

اما در همین دوره نیز برخی از صنایع و شرکت ها در بازار سرمایه با بازدهی مثبت همراه شدند. پربازده ترین صنایع به ترتیب عمده فروشی، سایر واسطه گری های مالی، بیمه و بازنشستگی، کاشی و سرامیک و غذایی بودند.

پربازده ترین شرکت ها در پاییز سال جاری به ترتیب وسخراش، جوین، انرژی2، کباده، گدنا، خزر، آرمان، حآسا، غدام، غصینو، غبهنوش، شزنگ، بکاب، سصفها، کساوه، ولپارس، زمگسا، خرینگ، شاروم و بنو بودند.