به گزارش بورس ٢۴، با توجه به عدم ایفای کامل تعهدات توسط بازارگردان در نماد معاملاتی شرکت های بهنوش ایران(غبهنوش) ، ایران تایر(پتایر)، کشاورزی‌ و دامپروی‌ مگسال(زمگسا)، قنداصفهان(قصفها) دامنه نوسان نمادهای فوق از فردا دوشنبه مورخ ١٣٩٩/١٠/٠١از ١٠ درصد به ۵ درصد تغییر خواهد یافت.