به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، مجمع چند شرکت با افزایش سرمایه موافقت نمودند.