به گزارش کدال نگر بورس ٢۴،سنگ آهن گهر زمین در گزارش تفسیری اعلام داشت،مجموع تولید برای سال مالی ٩٩ مقدار ٢٨،۶٠٠،٠٠٠ تن برآورد شده است ، حال آنکه مقدار فروش ١۴،٩۵٠،٠٠٠ تن برای سال ٩٩ پیش بینی شده است. گفتنی است طرح گندله سازی ۵ میلیون تنی در بهمن ماه ١٣٩٩ به بهره برداری خواهد رسید که افزاینده فروش خواهد شد.شایان ذکر است خط سه کنسانتره ٣ میلیون تنی در اردیبهشت ١۴٠٠ به بهره برداری می رسد که باعث افزایش ظرفیت خواهد شد.