به گزارش کدال نگر بورس ٢۴ ، سنگ آهن گهر زمین در ٩ ماهه منتهی به شهریور ٩٩ برای هر سهم ١٨٩٣ ریال سود محقق کرد. کگهر در مدت مشابه سال قبل ١۶١٩ ریال سود برای هر سهم شناسایی کرده بود. علت اصلی افزایش ١٧ درصدی سود در ٩ ماهه سال ٩٩ نسبت به مدت مشابه قبل را می توان ناشی از رشد ۵١ درصدی درآمدهای عملیاتی دانست. گفتتنی اتس سود ناخالص این شرکت با رشد ١۶ درصدی به ٢٩۶۵ میلیارد تومان و سود خالص به ٢٣٢٨ میلیارد تومان رسید.