صبح امروز مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده شرکت شیر و گوشت زاگرس شهرکرد به منظور افزایش سرمایه ١٠٩٩ درصدی با حضور اکثریت سهامداران و اعضای هیات مدیره برگزار شد.