بورس ٢۴ : کگهر یکی از سهم هایی است که از فراز و فرود اخیر بازار بدون گزند مانده و بیشتر از یک ماه است که صف خرید پایداری را تجربه می کند. از ٢٨ آبان ماه زمانی که این سهم در محدوده قیمتی ۴ هزار تومان قرار داشت تقاضاهای پرحجمی در آن پدیدار شد که شاید کمتر کسی پیش بینی می کرد که این سهم در ٢٣ روز معاملاتی پیش رو یعنی تا همین امروز قرار است صف خرید استواری را تجربه کند. فارغ از آن که ظرف همین مدت بازار با چه چالش ها و نوساناتی مواجه خواهد بود.