به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، شرکت سیمان غرب آسیا اعلام نمود چهار فقره تسهیلات بمبلغ مجموعا ٢٧ میلیارد ریال به سررسید شهریور و مهر ماه١٣٩٠ از موسسه مالی اعتماد ایرانیان دریافت نموده است . قسمتی از این تسهیلات در سنوات قبل بصورت نقدی وبابت بازپرداخت قسمتی از تسهیلات یک واحد تجاری واقع در خیابان المهدی تربت جام به بانک قوامین بعنوان کفیل شرکت اعتماد ایرانیان واگذار گردیده است .

به گزارش کدال نگر بورس۲۴ ، شرکت سیمان غرب آسیا اعلام نمود چهار فقره تسهیلات بمبلغ مجموعا 27 میلیارد ریال به سررسید شهریور و مهر ماه1390 از موسسه مالی اعتماد ایرانیان دریافت نموده است . قسمتی از این تسهیلات در سنوات قبل بصورت نقدی وبابت بازپرداخت قسمتی از تسهیلات یک واحد تجاری واقع در خیابان المهدی تربت جام به بانک قوامین بعنوان کفیل شرکت اعتماد ایرانیان واگذار گردیده است . نهایتا توافقی بین این شرکت و مدیران شرکت مذکور به شرح زیر حاصل گردید. 1- کل مبلغ بدهی توافق شده شرکت با شرکت تعاونی اعتبار اعتماد ایرانیان پس از کسر پرداختی های قبلی شرکت و ملک تحویلی به بانک قوامین و اخذ بخشودگی جرائم و غیره مبلغ 62 میلیارد ریال می باشد . 2- بابت تسویه مبلغ 62 میلیارد ریال بدهی ، سرقفلی یک باب واحد تجاری در مجتمع خورشید مشهد طبقه منهای یک بمبلغ 41 میلیارد ریال تحویل شرکت تعاونی اعتبار اعتماد ایرانیان گردد . 3- بابت الباقی 21 میلیارد ریال مانده 4 فقره چک با فاصله زمانی یک ماه از دیماه 1399 لغایت فروردین 1400 به شرکت مذکور پرداخت گردد .