به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، مبین وان کیش از فروردین تا پایان آبان ماه سال ١٣٩٩ موفق به کسب ١٢١ میلیارد تومان درآمد حاصل از ارائه خدمات خود شد.