به گزارش بورس ٢۴، نماد های «کویر» و «شپارس» از تاریخ ٢۶ آذر به روش مبتنی بر حراج بازارگردانی می شود.