به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، هیأت مدیره بیمه سینا افزایش سرمایه ٣٠٧ درصدی این شرکت از محل مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها را به تصویب رساند.