به گزارش بورس ٢۴، نماد های «ساربیل» ، «غدام» ، «وکار» ، «وتوس» و «بوعلی» از تاریخ ٢۵ آذر ماه بازارگردانی می شود.