به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، مجمع چند شرکت با افزایش سرمایه آن ها موافقت نمود.