به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، شرکت توسعه حمل و نقل ریلی پارسیان در خصوص افزایش نرخ حق دسترسی، شروع به کار با مشتریان جدید، توافقنامه سه جانبه میان شرکت بهینه سازی مصرف سوخت و شرکت راه آهن و این شرکت شفاف سازی نمود.