به گزارش بورس ٢۴، فرابورس ایران اوراق مرابحه عام دولت در نماد «اراد۶١» با نرخ سود سالانه ١٨درصد و تاریخ سررسید ٢۶ آذر ١۴٠٣ ، تعداد کل اوراق ١٠ میلیون ورقه، نماد «اراد۶٢» با نرخ سود سالانه ١٨درصد و تاریخ سررسید ٢۶ آذر ١۴٠٣ و تعداد کل اوراق ١۵ میلیون ورقه، نماد «اراد۶٣» با نرخ سود سالانه ١٨درصد و تاریخ سررسید ٢۶آذر ١۴٠٣و تعداد کل اوراق ١٠میلیون ورقه می باشد. گفتنی است مواعد پرداخت سود هر ۶ماه یکبار و مبلغ اسمی هر ورقه ١میلیون ریال می باشد.