به گزارش بورس ٢۴،فرابورس ایران اوراق مرابحه عام دولت در نماد های «اراد۵۵» ، «اراد۵٨» و «اراد۶٠» در بازه زمانی ٢۶ آذر ماه الی ١دی ماه پذیره نویسی می کند.