به گزارش بورس ٢۴،نماد های «گوهران» و «کمرجان» از تاریخ ٢۶ آذر ماه به روش مبتنی بر حراج بازارگردانی می شوند.