به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، بانک ایران زمین در خصوص محاسبه سود و وجه التزام بابت مانده بدهی تعاونی مولی الموحدین توضیحات تکمیلی ارائه نمود.