به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، شرکت شیر و گوشت زاگرس شهر کرد در ٨ ماهه منتهی به آبان ١٣٩٩ حدود ١٠٠ میلیارد تومان فروش داشت که ١۴ میلیارد تومان متعلق به آبان می باشد.