به گزارش بورس ٢۴، نماد های «های وب» و «چکارن» از تاریخ ٢٣ آذر به روش مبتنی بر حراج بازارگردانی می شوند.