به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی اعلام نمود در نظر دارد نسبت به واگذاری۵٨.٣٧درصد از سهام شرکت ایران پوپلین (اصالتا و وکالتا) بصورت نقد از طریق مزایده عمومی و طبق شرایط اعلامی اقدام نماید.لازم بذکر است در صورت تحقق فروش مراتب و آثار مالی مربوطه اطلاع رسانی خواهد شد.