مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت حمل و نقل ریلی پارسیان امروز برگزار شد.