به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، شرکت بهنوش ایران در کنفرانس خبری به سوالات مطرح شده از جمله ، وضعیت پرونده حقوقی ساختمان عظیم خودرو سهم بازار شرکت در دلستر و دوغ و... پاسخ داد.