به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، شرکت مجتمع تولید گوشت مرغ ماهان در ١١ ماهه منتهی به آبان ١٣٩٩ حدود ٩٨ میلیارد تومان از فروش محصولات خود درآمد کسب نمود، که ١١ میلیارد تومان متعلق به ماه آبان می باشد.