به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، شرکت دامداری تلیسه نمونه در ٨ ماهه منتهی به آبان ١٣٩٩ حدود ١٢۴ میلیارد تومان فروش داشت که ١٨ میلیارد تومان متعلق به آبان می باشد.