به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، شرکت سرمایه گذاری دارویی تامین جزئیات مربوط به واگذاری سهام شرکت ها را منتشر نمود.