به گزارش بورس ٢۴، نماد های «ثشرق» ، «غسالم» و «دجابر» از تاریخ ٢٢ آذر ماه به روش مبتنی بر حراج بازارگردانی می شوند.