به گزارش کدال نگر بورس ٢۴ شرکت کاما در ۶ ماهه منتهی به شهریور ٩٩ برای هر سهم ٩۶٩٨ ریال سود حسابرسی شده محقق کرد که نسبت به مدت مشابه قبل رشد چشمگیر ٢۵٣٧ درصدی داشته است. سود ناخالص شرکت با رشد ٢٣۴ درصدی به ۴١۶ میلیارد تومان رسید. هم چنین سود خالص نیز معادل ٩٧٠ میلیارد تومان بود. گفتنی است سود تلفیقی محقق شده به ازای هر سهم در این دوره با رشد ٢٢۶٢ درصدی ١٢۵٧٨ ریال اعلام شده است.